Understanding Bits and Bytes
« on: December 15, 2016, 05:17:02 PM »
Tha txog "Bits" thiab "Bytes" :

Yog koj siv Computer, koj yeej yuav hnov tias muaj lo lus (bits) thiab lo lus (bytes) no. Cov RAM (random access memory) los yog daim hlwb cim xeeb nyob rau hauv ib lub hlwb hlau twg nws nyeem mus raw lo lus "bytes". Lub hard drive (peb hu ib los tias: Hard Disk) nws nyeem mus raws lo lus tias "bytes" tib yam. Cov files koj siv xws li: Word documents, MP3, MP4, Video Games thiab cov Software programs lwm yam zoo sib thooj li no, peb nyeem ua "bytes". Yog koj mus yuav ib lub Computer koj yuav saib tau nws cov information no, cov chaw muag yuav qhia tau rau koj.

Ib lub tshuab hlwb hlau yuav ua tau hauj lwm, nws lub zog yuav nyeem nyob rau 2 lo lus no: bits thiab bytes, Piv txwv: koj yuav pom tias ib lub tshuab hlwb hlau lawv muag twg lawv yuav qhia rau sab nraum no tias, lub PROCESSOR muaj 32 bits, daim RAM muaj 1 gigabyte, thiab lub HD yog 80 gigabyte.


Bits thiab Bytes yog los li no:

8 bits muaj 1 Byte

1024 bytes muaj 1 KiloByte

1024 kiloBytes muaj 1 MegaByte

1024 MegaBytes muaj 1 GigaByte

1024 GigaByte muaj 1 TeraByte

Lo lus (bit) no nws yog tus tsiaj ntawv me ib txwm. lo lus (Byte) no yog tus tsiaj ntawv loj ib txwm. Kev siv mus li no.