How to build your own web site.
« on: December 15, 2016, 05:13:44 PM »
Yog koj npaj yuav tsim ib lub Web Site rau koj tus kheej,  muaj 2, 3 yam koj yuav tau ua raws li nram qab no:

1. Mus yuav koj lub Domain Name ua ntej.  (yuav hauv www.godaddy.com  35% off siv tus code no: WOWleeHL)

2. Xav seb koj yuav Host koj lub web site rau qhov twg?  mus tshawb hauv google.com los tau. siv los word no: web hosting.

3. xaiv seb koj yuav siv dab tsi xa koj lub website mus rau hauv lub chaw host.  ( mus tshawb hauv google.com key word: ftp )

4. Mus hloov koj tus DNS or Name Server hauv koj lub chaw yuav lub Domain.  (piv txwv:  NS1.HOSTING.COM, NS2.HOSTING.COM)

5. Yog koj xav add ntau lub domain rau koj lub chaw Host mus add hauv koj lub chaw host kom tag tso.

6. Kho koj lub web site kom zoo, tsis hais koj yuav siv cov HTML, PHP, los yog lwm yam software los ua.  Kho tau lawm mam xa mus rau hauv koj lub chaw host.

Nov tsuas yog piav lub lub xwb.  Yog xav paub ntau dua sau ntawv mus nug.

Ua tsaug.