Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4
1
Software / Unable to install Windows 8 - Error Code 0x0000005D
« Last post by hforum on February 14, 2017, 09:17:57 PM »
Issue

I am trying to install Windows 8 build 9200 enterprise on a Pentium 4 PC, but upon boot, I am getting the following error message:

Code: [Select]
Your PC needs to restart
Please hold down the power button
Error Code 0x0000005D
Parameters
0x030F0401
0x756E6547
0x49656E69
0x6C65746E
Suddenly there is no file upload and I am unable to install it on my PC. What can be the source of the problem?
Solution

Unlike Windows Vista and 7, Windows 8 (as from build 8400) is not compatible with all models of the Pentium 4 processor.

This is due to the fact that Windows 8 requires a processor compatible with the following functions: SSE2, PAE and NX bit. All Pentium 4 are compatible with SSE2 and EAP: the problem may come from the NX bit.
First, make sure your Pentium 4 model supports the NX bit: for sockets 423 or 478 processors, then it won't work (in most cases).
For sockets 775 processors, it can be compatible. If the CPU supports NX-bit, you can install Windows 8 32-bit or 64-bit (it depends on the models!).
Also make sure that NX bit is not disabled in the BIOS (if present).

source: http://ccm.net/faq/27098-unable-to-install-windows-8-error-code-0x0000005d
2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=m3g51xfopIE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=m3g51xfopIE</a>
3
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LeZTgDQXbGw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LeZTgDQXbGw</a>
4
Food / Phenomenal Khao Soi (Curry Noodles) in Lampang, Thailand
« Last post by hforum on January 24, 2017, 08:56:20 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dhWOPEEayC0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dhWOPEEayC0</a>
5
Audio / Hmong Music and Video website
« Last post by justin on December 18, 2016, 01:48:01 PM »
mloog nkauj ntawm lub vas sab no, muaj nkauj ntau.

www.hmongmusicvideo.com
6
Computer / Understanding Bits and Bytes
« Last post by hforum on December 15, 2016, 05:17:02 PM »
Tha txog "Bits" thiab "Bytes" :

Yog koj siv Computer, koj yeej yuav hnov tias muaj lo lus (bits) thiab lo lus (bytes) no. Cov RAM (random access memory) los yog daim hlwb cim xeeb nyob rau hauv ib lub hlwb hlau twg nws nyeem mus raw lo lus "bytes". Lub hard drive (peb hu ib los tias: Hard Disk) nws nyeem mus raws lo lus tias "bytes" tib yam. Cov files koj siv xws li: Word documents, MP3, MP4, Video Games thiab cov Software programs lwm yam zoo sib thooj li no, peb nyeem ua "bytes". Yog koj mus yuav ib lub Computer koj yuav saib tau nws cov information no, cov chaw muag yuav qhia tau rau koj.

Ib lub tshuab hlwb hlau yuav ua tau hauj lwm, nws lub zog yuav nyeem nyob rau 2 lo lus no: bits thiab bytes, Piv txwv: koj yuav pom tias ib lub tshuab hlwb hlau lawv muag twg lawv yuav qhia rau sab nraum no tias, lub PROCESSOR muaj 32 bits, daim RAM muaj 1 gigabyte, thiab lub HD yog 80 gigabyte.


Bits thiab Bytes yog los li no:

8 bits muaj 1 Byte

1024 bytes muaj 1 KiloByte

1024 kiloBytes muaj 1 MegaByte

1024 MegaBytes muaj 1 GigaByte

1024 GigaByte muaj 1 TeraByte

Lo lus (bit) no nws yog tus tsiaj ntawv me ib txwm. lo lus (Byte) no yog tus tsiaj ntawv loj ib txwm. Kev siv mus li no.
7
Information Technology / How to build your own web site.
« Last post by hforum on December 15, 2016, 05:13:44 PM »
Yog koj npaj yuav tsim ib lub Web Site rau koj tus kheej,  muaj 2, 3 yam koj yuav tau ua raws li nram qab no:

1. Mus yuav koj lub Domain Name ua ntej.  (yuav hauv www.godaddy.com  35% off siv tus code no: WOWleeHL)

2. Xav seb koj yuav Host koj lub web site rau qhov twg?  mus tshawb hauv google.com los tau. siv los word no: web hosting.

3. xaiv seb koj yuav siv dab tsi xa koj lub website mus rau hauv lub chaw host.  ( mus tshawb hauv google.com key word: ftp )

4. Mus hloov koj tus DNS or Name Server hauv koj lub chaw yuav lub Domain.  (piv txwv:  NS1.HOSTING.COM, NS2.HOSTING.COM)

5. Yog koj xav add ntau lub domain rau koj lub chaw Host mus add hauv koj lub chaw host kom tag tso.

6. Kho koj lub web site kom zoo, tsis hais koj yuav siv cov HTML, PHP, los yog lwm yam software los ua.  Kho tau lawm mam xa mus rau hauv koj lub chaw host.

Nov tsuas yog piav lub lub xwb.  Yog xav paub ntau dua sau ntawv mus nug.

Ua tsaug.
8
Computer / Qhov sib txawv ntawm Intel cov CPU
« Last post by hforum on December 15, 2016, 05:08:55 PM »


Qhov sib txawv ntawm Intel cov CPU xws li: Sandy Bridge, Ivy Bridge and Haswell.

Sandy Bridge: yog thaum lawv tsim cov "core i" los thawj tiam ces muab tis npe "Sandy Bridge". Nws zoo thiab tiam sis nws ib nyuag qub los yog laus zog lawm.

Ivy Bridge: yog tiam 3 lawm, tsim tau los yeej zoo kawg rau kev khiav computer.

Haswell: yog tiam 4 uas lawv tsis tsim kom muaj kev khiav kom muaj muaj ceem li cov tag dhau los lawm.
             siv power ntau, lub zog kub dua thiab cov Motherboard uas yog 1150 kim dua lawm thiab.
9
Computer / kev sib txawv ntawm cov Motherboard tam sim no
« Last post by hforum on December 15, 2016, 05:03:07 PM »


kev sib txawv ntawm cov Motherboard tam sim no muaj xws li:

mATX Motherboard: nws muaj cov kem (expansion slots) ntawv tsawg dua. tej thaum tsuas muaj li 4- 5 kem xwb. thiab tsis dav heev, thaj tsam li ntawm 9.6" ntawv.

ATX Motherboard: nws dav txog li ntawm 12", muaj cov kem expansion slots ntawv txog li thaj tsam 6 los yog 9 kem.

EATX Motherboard: yuav loj dua tag nrho, tej zaum tseem loj tshaj 12" lawm thiab. muaj cov expansion slots ntawv ntau kwv yee li thaj tsham 8 lo yog 9 kem.

cov motherboards no nws muaj nws qhov loj thiab dav. cov qhov nyob hauv lub plhaub (case) yuav cia koj ntsia daim motherboard rau muaj tej txhia kuj tsuas tsim lo kom dho rau daim motherboard ntawv xwb. muaj ib txhia CASE yeej tuaj yeem ntsia tau txhua daim Motherboards ib yam.
10
Software / Windows XP End-of-Life
« Last post by hforum on December 15, 2016, 04:59:36 PM »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=G1jBTKbhCuo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=G1jBTKbhCuo</a>

Microsoft twb muab cov Windows no tso tseg ntev los lawm, xws li: Windows 95, 98 and Me.

Windows 2000 and Windows XP Service Pack 2 los kawg rau lub 4/8/2010.

Windows XP los kawg rau lub 4/8/2014.

Dhau ntawv Windows Vista los yuav kawg rau lub 4/11/2017 no tib yam (Windows Vista's end of life is April 11, 2017).

Windows 7 los yuav kawg rau lub 1/14/2020, (Windows 7's is January 14, 2020).

Yog li ntawv yuav tau npaj hloov koj lub Computer mus rau lub Windows tshiab. Vim technology no khiav ceev heev li. Leej twg tsis caum tiag yeej caum tsis cuag kiag li ntag.

Loj dua ntawv mas yog, cov Computer qub no siv tsis tau rau cov Windows tawm tshiab li lawm thiab. Kawg yuav tau yuav cov computer tshiab thiaj li yuav siv tau rau cov Software, Driver thiab Internet tau li siab xav

Source: http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2013/09/13/windows-xp-end-april-8-microsoft/2787739/
Pages: [1] 2 3 4